Prekogranična regija- gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

O projektu
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

O projektu

MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES
PROGRAM:
Pregranična suradnja Mađarska-Hrvatska 2014-2020
MANJINE KAO MOSTOVI MEĐU ZAJEDNICAMA
Cilj projekta je ojačati komunikacijske veze i povećati protok informacija u prekograničnom području uspostavljanjem neformalnih mreža suradnje između javnih i aktera civilnog društva s dvije strane granice uz potporu hrvatskih i mađarskih manjinskih skupina. Kako je jezična barijera jedna od ključnih prepreka suradnji na cbc području, projekt ima za cilj aktiviranje uloge medija i manjinskih udruga kao katalizatora komunikacije, a time i promicanje multikulturne baštine prekogranične regije.

Opći cilj projekta:
ojačati komunikacijske veze, stvoriti preduvjete za buduće inicijative i povećati protok informacija u prekograničnom području uspostavljanjem neformalnih mreža suradnje između javnih i aktera civilnog društva s dvije strane granice.


AKTIVNOSTI:
1. Upravljanje projektom

2. Vidljivost

3. Umrežavanje dionika (u medijskom sektoru) s obje strane granice

a. Baza kulture i medija – baza medija; baza turističkih zajednica, manjinskih udruga i kulturnih institucija i organizacija – na prekograničnoj razini
b. Organizacija zajedničkih okruglih stolova - teme: uloga medija u razvoju i promociji turističkih destinacija; uloga medija u povezivanju društava preko granica; uloga manjinskih zajednica u prekograničnom području – manjine kao mostovi između društava; kulturna baština manjina u prekograničnom području.
c. Matchmaking susreti i fokus grupe: gospodarstvo, kultura, turizam, akademska zajednica, event management matchmaking

4. Uspostava platforme za razmjenu informacija
a. Podrška manjinskih zajednica medijima i lokalnim organizatorima događanja u komunikacijskim aktivnostima (trasfer informacija preko granice); zajednička web stranica s kalendarom događanja s obje strane granice; zajednička stranica društvene mreže, zajednička radijska i televizijska emisija na manjinskim i lokalnim/regionalnim radio i TV stanicama koje će promovirati i informirati stanovnike o događanjima organiziranim na obje strane granice – promocija zajedničkog kulturnog bogatstva
b. Uspostavljanje hrvatsko-mađarskih info centara

5. Organizacija događaja koji imaju za cilj povezivanje dionika s obje strane granice (uključuje i dolazak novinara i sudionika manifestacije s obje strane granice):
Hrvatska: Ribarski dani, Paprika fest, Večer vina i umjetnosti Osijek, Likovna kolonija Baranja Erdut
Mađarska: Kobasijada Pečuh + Hrvatski božićni koncert - Advent Pečuh; Festival svjetla Pečuh

Rezultati projekta: - razrađena i javno dostupna baza podataka o akterima cbc medija, kulture, turizma i civilnog društva;
- smanjena razina jezičnih barijera uspostavljanjem mjesta za informiranje i suradnju unutar manjinskih udruga;
- povećana razina vidljivosti razvojnih dionika kroz niz organiziranih okruglih stolova, djelomično posvećenih umrežavanju;
- povećana razina suradnje između aktera na cbc području putem mrežnih događaja;
- povećana vidljivost događaja na cbc području razmjenom informacija između medija i organizatora događaja s dvije strane granice;
- povećane mogućnosti suradnje kao rezultat uspostavljenih veza i mreža između različitih organizatora na cbc području;
- povećana vidljivost uloge manjina u multikulturalnim društvima;
- uspostavljene mreže prekogranične neformalne suradnje između aktera u kulturi, medijima, turizmu i civilnom društvu;
- zajednički promovirano i organizirano promicanje kulturne baštine CBC baštine.
Proračun projekta: 199 202,26 €
EU sufinanciranje: 169 321,92 €
Trajanje projekta:16 mjeseci, 1.9.2020.-31.12.2021.

Nositelj:

client-image

Partneri:

client-image
client-image
client-image