Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

O projektu
MINORITIES AS BRIDGES BETWEEN COMMUNITIES

MANJINE KAO MOSTOVI MEĐU ZAJEDNICAMA

Cilj projekta je ojačati komunikacijske veze i povećati protok informacija u prekograničnom području uspostavljanjem neformalnih mreža suradnje između javnih i aktera civilnog društva s dvije strane granice uz potporu hrvatskih i mađarskih manjinskih skupina. Kako je jezična barijera jedna od ključnih prepreka suradnji na cbc području, projekt ima za cilj aktiviranje uloge medija i manjinskih udruga kao katalizatora komunikacije, a time i promicanje multikulturne baštine prekogranične regije.

Kalendar događanja
Kalendar događanja

Kalendar događanja

Novosti