Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a HMDK-nak

 

„Örömmel tölt el, hogy egy történelmi jelentőségű választás győztesei lehetünk, hiszen Önökkel, külhoni magyarokkal együtt, közösen dönthettünk Magyarország és a magyar emberek sorsáról” – áll többek között Orbán Viktor miniszterelnök Jakab Sándornak címzett levelében, amelyben megköszöni a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) elnökének  „elismerő szavait, melyekkel az országgyűlési választáson elért győzelemhez gratulált”. Levelét azzal folytatja, hogy „Ma már nemzetünk jövője minden, magát magyarnak valló ember közös felelőssége és lehetősége, amelyben végre mindannyian osztozhatunk. Hálás vagyok, hogy együtt eljuthattunk idáig, és tudom, hogy közös erővel újra sikeressé és naggyá tehetjük a hazánkat.”

 

 

 

 

Országszerte ünnepeltek magyar szervezeteink

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára minden évben méltóképpen emlékeznek magyar szervezeteink. Idén is Baranyától a tengermellékig kultúrműsorokat, összejöveteleket tartottak nemzeti ünnepünk alkalmából.

 Alkalmi műsorok Baranyától a fővárosig

 Alkalmi műsort rendezett az 1848–49-es tiszteletére a Vukovári Magyarok Egyesülete, szavalatok és énekek hangoztak el helybeli előadóktól.

– Március 15-ét idén először ünnepelhettünk székhelyünkön, a Magyar Házban, ami még meghittebbé tette számunkra ezt az eseményt – mondta Jakumetović Rozália, a szervezet elnöke.

A Vinkovci Magyar Kultúregyesület ünnepi megemlékezését a Zagrebački blok városrész helyi választmányának egyik termében tartották meg. Az alkalmi ünnepségen az egyesület kórusa a március 15-i eseményeket idéző versekkel és dalokkal lépett közönség elé. A rendezvényen jelen volt Nádudvary-Wagner Ekaterina, a városi magyar kisebbségi képviselő is.

Újbezdánban a helyi magyar kultúregyesület és a baranyaszentistváni járási Magyar Kisebbségi Önkormányzat tartott közös rendezvényt, március 16-án. A vasárnapi szentmisét követően a település központjában lévő turulmadaras emlékműnél gyűltek össze a helybeliek. A kultúregyesület kórusának énekekből és szavalatokból álló összeállítását hallgathatták meg.

Dályhegyen az Erdődi járás magyar nőegyletének kórusa, valamint a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület kétéves születésnapját ünneplő Cserebogár gyermektánccsoportja tették színesebbé a március 15-i kulturális műsort.

Újgrácon az ünnepség közgyűléssel kezdődött, majd az egyesület irodalmi csoportjának és tánccsoportjának alkalmi összeállítása következett. A rendezvényen részt vettek többek között a Gradinai járás képviselői, valamint azoknak az egyesületeknek a képviselői is jelen voltak, akikkel az elmúlt évek során jó kapcsolatot alakítottak ki.

 A tengermelléken is ünnepeltek

A HMDK Split-Dalmát megyei egyesülete is megemlékeztést tartott székhelyén.

Kollár Istvánnak, az egyesület elnökének köszöntője és ünnepi beszéde után a vendégek a forradalom és szabadságharc eszmét idéző verseket hallhatott, az egyesület Rozmaring népdalköre pedig katonanótákkal és csárdással készült erre a műsorban. Az esemény vendégelőadója a Kopácsi Alkalmi Zenekar volt

A rijekai magyarok idén ünnepelik fennállásuk 20. évfordulóját, amelyről szeretnének méltóképpen megemlékezni – hangzott el a március 15-i ünnepség előtt tartott közgyűlésen, ahol a további programjaikat is körvonalazták. Megemlékeztek elhunyt tagtársaikról: Mencigár Máriáról, Edelényi Istvánról és Pausics Eduardról. A közgyűlés után megemlékeztek az 1848–49- es eseményekről.

Alapszabály

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 2010. február 30-án, Pélmonostoron megtartott tisztújító közgyűlésen, az Egyesületi Törvény alapján (Hivatalos közlöny: NN 88/01, és
NN 11/02) meghozta az alábbi, módosított Alapszabályát:

ALAPSZABÁLY

I. Általános rendelkezések

1. cikkely

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (a továbbiakban: HMDK) a helyi alapszervezetekbe belépett magyar nemzetiségű horvát állampolgároknak, valamint részérdekeiket képviselő jogi személyeknek az egyetemes érdekképviselet céljából történő önkéntes, pártok feletti társulása.

2. cikkely

A Közösség hivatalos neve horvát nyelven: Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, rövidítve DZMH.
A Közösség hivatalos neve magyar nyelven: Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, rövidítve HMDK.
A HMDK a Horvát Köztársaság egész területén működik.
A HMDK az Eszék-Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal által bejegyzett jogi személy.

3. cikkely

A HMDK székhelye Eszék (Osijek), Bartol Kašić u. 64.

4. cikkely

A HMDK pecsétje kör alakú, szegélyén horvát és magyar nyelven az egyesület teljes neve, közepén egybeírt nagy HM betűjellel. Az egybeírt HM betű a HMDK hivatalos (levédett) védjegye.

5. cikkely

A HMDK önálló jogi személy, amelyet más jogi személyek, az állam és intézményei, valamint a törvény előtt elnöke, ügyvezető elnöke, illetve elfoglaltságuk esetén az őket helyettesítő két alelnök képviselnek.

Célkitűzése

6. cikkely

A HMDK célja a horvátországi magyar nemzeti közösség teljes érdekképviselete, mindenekelőtt az
emberi jogi és kisebbségi kérdésekben; a tudat, lelkiismeret és vallásszabadság terén; a közoktatás és közművelődés terén; a nyelvhasználat és hagyományápolás terén; a tájékoztatás és kiadói tevékenység terén; foglalkoztatási, szociális, gazdasági és közigazgatási kérdésekben, valamint az anyaországgal, más államokban élő magyar nemzeti közösségekkel, és a horvátországi nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartásban.

Tevékenysége

7. cikkely

A célok megvalósítása érdekében folytatott tevékenységét a Horvát Alkotmányban, az Alkotmányerejű Törvényben, egyéb, a kisebbségek jogairól szóló törvényekben, a kormány által aláírt és a horvát Szábor által ratifikált nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban foglaltak szerint és szellemében végzi, így:

 • rövid és hosszú távú programokat dolgoz ki a célok megvalósítása érdekében,
 • figyelemmel kíséri és elősegíti a kisebbségi jogok gyakorlati megvalósulását,
 • klubéletet, vitaesteket szervez az anyanyelvápolás, a közművelődés, a hagyományápolás és tájékoztatás érdekében, kulturális, sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez,
 • ugyanezen célból könyvtárakat, olvasótermeket, videotékákat és művelődési egyesületeket alapít, a meglévők munkáját elősegíti,
 • hetilapot, folyóiratot és időszakos kiadványokat jelentet meg az általa alapított HunCro kiadóvállalaton keresztül is,
 • elősegíti önálló magyar iskolák alapítását, segít megszervezni a kétnyelvű oktatást és az anyanyelvápolást, a meglévő intézmények működését támogatja,
 • a gazdasági, a foglalkoztatási, a szociális és a közéleti tevékenységben való részvételt szorgalmazza úgy is, hogy tagjai közül - a fennálló választási törvények értelmében - képviselőket indít a helyi, helyhatósági, regionális és parlamenti választásokon,
 • figyelemmel kíséri a választásokat, és megfigyelőket állít a horvátországi választások minden szintjén, megkülönböztetett figyelmet szentelve a magyar képviselő megválasztásának a horvát száborba,
 • folytat minden olyan tevékenységet, amelyre az Alkotmány, a Kisebbségek Jogairól Szóló Alkotmányerejű Törvény és a ratifikált nemzetközi egyezmények feljogosítják.

8. cikkely

A HMDK tevékenysége nyilvános. Tagjait és a nyilvánosságot szóban vagy/és írásban tájékoztatja, választott testületein, alapszervezetein, illetve a médiákon keresztül.
Az érintkezés nyelve a HMDK-n belül a magyar, hivatalos nyelv a horvát és a magyar, összhangban az ide vonatkozó előírásokkal.

Tagsága

9. cikkely

Tagjai: természetes személyek (egyéni tagság), amelyek lehetnek rendes vagy tiszteletbeli tagok, valamint jogi személyek

Természetes személyek - rendes tagság

10. cikkely

Rendes tagok a 18 évet betöltött felnőtt és a 16. életévüket betöltött ifjúsági korú magyar nemzetiségű horvát állampolgárok, akik a belépési nyilatkozat kitöltésével elfogadták a HMDK alapszabályát és programját.

11. cikkely

Az egyéni tagokat az elnökség veszi fel a helyi szervezet ajánlása alapján, illetve a saját hatáskörében, amennyiben a kérelmező lakhelyén nincs alapszervezet.

12. ciklely

A rendes (egyéni) tagok jogai: választási és választhatósági jog, részvételi jog az egyesület mindennemű tevékenységében, az egyesület irataiba, határozataiba való betekintési jog, a rendszeres tájékoztatáshoz való jog, az egyesületi infrastruktúra használatához való jog, valamint jog az egyesület tevékenységével, illetve testületei munkájával kapcsolatos javaslatok, észrevételek megtételéhez.

13. cikkely

Az egyéni tagok kötelezettségei: az Alapszabály rendelkezéseinek és szellemének tiszteletben tartása, a testületi határozatok tiszteletben tartása, a programokban való aktív részvétel, a HMDK tekintélyének megőrzése és fejlesztése, a nemzeti azonosságtudat megőrzése és ápolása.

14. cikkely

A tagság megszűnése: elhalálozással, kilépéssel, kizárással, az Egyesület megszűnésével.
A tag kizárását a jelen Alapszabály megsértése vonja maga után.
Kizárásról az Elnökség dönt, fellebbezni a Közgyűlésnél lehet az Etikai Bizottságon keresztül.

Természetes személyek - tiszteletbeli tagság

15. cikkely

Tiszteletbeli tagok lehetnek azok a horvát állampolgárok, illetve külföldiek, akik tevékenységükkel különösen hozzájárultak a HMDK tevékenységéhez, fejlődéséhez, tekintélye növeléséhez.
A tiszteletbeli tagok jogai azonosak a rendes tagokéval, de nem rendelkeznek választási joggal, és tisztségbe nem választhatók.

Jogi személyek

16. cikkely

A HMDK tagjai lehetnek azok a jogi személyek is, amelyek a magyar nemzeti közösséget segítik, illetve a 7. cikkelyben felsorolt célokban a horvátországi magyarságot képviselik, és a belépési nyilatkozatot aláírták.
A jogi személyek felvételéről vagy kizárásáról az Elnökség dönt, amit a soros Közgyűlés erősít meg.

17. cikkely

A HMDK jogi személyiséggel bíró alapszervezetei, figyelembe véve Horvátország közigazgatási felosztását, a hatályos törvények szerint és a HMDK Alapszabályának szellemében jönnek létre.

IV. A HMDK testületei

18. cikkely

A HMDK testületei:

 • a Közgyűlés,
 • az Elnökség,
 • az Ügyvezető Elnökség,
 • az Ellenőrző Bizottság,
 • a Panaszügyi és Etikai Bizottság.

19. cikkely

A HMDK testületei az eredményesebb munkavégzés céljából állandó vagy időszakos bizottságokat vagy munkacsoportokat hozhatnak létre.
A létrehozott bizottságok, illetve munkacsoportok az őket létrehozó testületeknek tartoznak felelősséggel.

A közgyűlés

20. cikkely

A közgyűlés a HMDK alapvető és legfelsőbb reprezentatív és döntéshozó szerve.
Rendes üléseit kétévente, tisztújító üléseit négyévente tartja.
A közgyűlés tagjainak mandátuma 4 évre szól.
A Közgyűlés tagjai az alapszervezetek és a jogi tagszervezetek által választott (és általuk visszahívható) küldöttei, valamint, tisztségük alapján, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, valamint a Panaszügyi és Etikai Bizottság tagjai.

21. cikkely

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, és a Panaszügyi és Etikai Bizottság megválasztása, ezen testületek elnökei, valamint az ügyvezető elnök beszámolójának elfogadása,
 • az Alapszabály meghozatala és módosítása,
 • saját ügyrendjének, választási szabályzatának elfogadása,
 • dönt a jogi személyek felvételéről és kizárásáról, valamint – másodfokon - az egyéni tagok kizárásáról,
 • dönt az egyesület alaptevékenységéről,
 • dönt a HMDK megszűnéséről, megszűnés esetén az anyagi javak sorsáról,
 • dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az Elnökség hatáskörébe.

22. cikkely

A Közgyűlés létszáma minimum 60 fő.
Határozatait a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza meg.

23. cikkely

A rendes és a tisztújító közgyűlést az elnökség hívja össze, de rendkívüli közgyűlést hívhat össze a mindenkori küldöttek egyharmada, illetve az Ellenőrző Bizottság is, amennyiben észrevételeit az elnökség 30 napon belül nem orvosolja.
A rendkívüli közgyűlésen csak azok a témák tárgyalhatók, amelyek, illetve amely miatt a közgyűlést összehívták.

Az elnökség

24. cikkely

A HMDK 30 tagú elnökségét a közgyűlés választja meg 4 éves mandátumra.
Munkájáért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.


25. cikkely

Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén, vagy ha nem hajlandó összehívni az előírt határidőn belül, az ügyvezető elnök, illetve valamelyik alelnök.
Az elnökségi üléseket írásban kell összehívni, legalább egy héttel a tervezett időpont előtt.
Az Elnökség üléseit akkor lehet megtartani, ha azon jelen van az Elnökség tagjainak többsége.
Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.


26. cikkely

Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer ülésezik.
Az elnökségi üléseket az elnök vagy az ügyvezető elnök vezeti, illetve akadályoztatásuk esetén az alelnökök egyike.


27. cikkely

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

 • a közgyűlési határozatok megvalósítása,
 • az éves program kidolgozása,
 • az elnök, ügyvezető elnök, a titkár és a két alelnök saját soraiból való megválasztása, akik tisztségüknél fogva tagjai a tíztagú ügyvezető elnökségnek,
 • az ügyvezető elnökség további öt tagjának megválasztása,
 • a pénzügyi terv és az évi mérleg elkészítése,
 • az ügyrendi és működési szabályzat meghozatala,
 • az alapszervezetek beszámolóinak értékelése,
 • dönt a horvát parlamenti választásokon a HMDK-t képviselő jelölt személyéről,
 • kapcsolattartás más jogi személyekkel és állami intézményekkel,
 • az anyaországgal való kapcsolattartás koordinálása,
 • az Egyesület anyagi javairól való gondoskodás,
 • bizottságok és munkacsoportok kinevezése,
 • munkaügyi pályázatok kiírása,
 • ösztöndíjpályázatok kiírása,
 • egyéni tagok felvétele, illetve kizárása,
 • jogi személyek két közgyűlés közötti felvétele, illetve kizárása,
 • döntés a nemzetközi szervezetekbe való belépésről,
 • döntés a HMDK-nak más egyesületekbe való belépéséről,
 • díjak alapítása és odaítélése,
 • döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.


28. cikkely

Az elnökség munkáját illetően a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az elnökség egésze vagy egyes tagjai a közgyűlés által visszahívhatók.

Ügyvezető elnökség


29. cikkely

A 10 tagú Ügyvezető Elnökséget az Elnökség választja meg tagjai sorából, négyéves mandátumra.
Az ügyvezető elnökség a HMDK operatív testülete, amely minimum három hetente ülésezik. Az üléseket az elnök vagy az ügyvezető elnök hívja össze.
Tagjai: a HMDK elnöke, ügyvezető elnöke, két alelnöke, titkára és további öt elnökségi tag.
Az ügyvezető elnökség ülése legalább hat tag részvételével tartható meg.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.


30. cikkely

Az ügyvezető elnökség hatáskörébe tartozik:
. az elnökség határozatainak végrehajtása,
. más jogi személyekkel, intézményekkel való kapcsolattartás,
. az anyaországgal és más kisebbségi szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása,
. pályázatok kiírása,
. észrevételek, javaslatok megtétele az elnökség felé,
. határozathozatal mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az elnökség, illetve a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.


A HMDK elnöke, ügyvezető elnöke és alelnökei

31. cikkely

Az elnök képviseli a szervezetet, elnököl az üléseken, és az ügyvezető elnökkel együtt felel a HMDK tevékenységének törvényességéért.
Az elnököt, az ügyvezető elnököt, az alelnököket, illetve a HMDK titkárát az elnökség választja meg négyéves mandátumra a saját soraiból.
Az elnök, illetve az ügyvezető elnök hívja össze az elnökséget, az ügyvezető elnökséget, és tesz javaslatot a napirendre.

32. cikkely

Az elnök vagy az ügyvezető elnök képviselik és reprezentálják a szervezetet más jogi személyek előtt, illetve akadályoztatásuk esetén az alelnökök.


33. cikkely

Az elnök vagy az ügyvezető elnök írják alá a közgyűlés, az elnökség, az ügyvezető elnökség határozatait.
Az elnök és az ügyvezető elnök felügyelik a HMDK adminisztratív szolgálatának munkáját.


34. cikkely

Az elnök, az ügyvezető elnök, az alelnökök és a titkár visszahívhatók.
A visszahívásról szóló határozatot az elnökség hozhatja meg.


35. cikkely

A választott tisztségviselők: az elnök, ügyvezető elnök, az alelnökök és az országos titkár tisztségükről lemondhatnak. A lemondást írásban kell benyújtani a HMDK elnökségének, amely a beadványról 30 napon belül köteles dönteni.

Az ellenőrző bizottság

36. cikkely

Az ellenőrző bizottság háromtagú: elnök és két tag, akiket a közgyűlés választ meg vagy hív vissza.
Mandátumuk 4 évre szól.


37. cikkely

Az Ellenőrző Bizottság feladata:

 • ellenőrzi, hogy a HMDK, illetve alapszervezetei és testületei betartják-e az Alapszabályt és a törvényességet,
 • ellenőrzi a programok végrehajtását,
 • ellenőrzi a tevékenység nyilvánosságát és a tájékoztatást,
 • szabálytalanságok esetén javaslatot tehet az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívására, illetve összehívhatja azokat.

Panaszügyi és Etikai Bizottság

38. cikkely

A Panaszügyi és Etikai Bizottság háromtagú: elnök és két tag, akiket a közgyűlés választ meg, illetve hív vissza.
Mandátumuk 4 évre szól.

39. cikkely

A Panaszügyi és Etikai Bizottság feladata:
. átveszi és értékeli a tagok, illetve az alapszervezetek panaszait, észrevételeit,
. azok orvoslására javaslatot tesz az Elnökségnek, illetve az Ügyvezető Elnökségnek,
. vitás esetekben közvetítő, békítő szerepet vállal.

Gazdasági tevékenység

40. cikkely

A HMDK önfenntartó gazdasági tevékenységet is folytathat.
A tevékenységéből szerzett anyagi javakat a saját működésére használja fel, a mindenkori hatályos törvények szerint.

A HMDK anyagi javai

41. cikkely

A HMDK anyagi javai az alábbiakból származhatnak:

 • állami támogatás,
 • önkormányzati támogatás,
 • közadományok,
 • magánszemélyek, intézmények és vállalatok adományai,
 • gazdálkodási tevékenységéből,
 • ingó és ingatlan vagyonából,
 • anyaországi és más külföldi adományokból,
 • rendezvények bevételeiből.

42. cikkely

Az anyagi javak elosztását az Ügyvezető Elnökség végzi, az Elnökség vonatkozó határozatainak figyelembe vételével.

43. cikkely

A Titkárság látja el a HMDK adminisztratív szolgálatát.
Tevékenységi körét és módját, az alkalmazottak számát, felvételét és munkaköri beosztását a
Munkaügyi Szabályzat tartalmazza. A Munkaügyi Szabályzatot az Elnökség hozza meg.
A titkárság vezetője az országos titkár.

44. cikkely

Az országos titkárt a HMDK Elnöksége választja meg a saját soraiból.
Országos titkár csak felsőfokú végzettségű, magyar nemzetiségű horvát állampolgár lehet, aki beszéli a művelt magyar és horvát köznyelvet, ismeri közösségét, a nemzeti közösségek életét szabályozó törvényeket, törvényerejű rendeleteket, nemzetközi egyezményeket, és kiváló szervező- és kommunikációs készséggel rendelkezik.

45. cikkely

Az országos titkár kötelessége részt venni a HMDK testületeinek munkájában.

46. cikkely

Az Elnökség, illetve az Ügyvezető Elnökség, az országos titkár javaslatára egyéb feladatok elvégzésére külső vagy állandó munkatársakat is alkalmazhat.

VII. Tiszteletbeli elnök

47. cikkely

A HMDK Közgyűlése tiszteletbeli elnöki címet adományozhat az olyan, arra érdemes személynek, aki egész életén keresztül szolgálta a horvátországi magyarság ügyét, és tagja a HMDK-nak. Tiszteletbeli elnöki cím egész életre szól, és a HMDK reprezentatív képviseletére jogosít.
A tiszteletbeli elnök szavazati joggal részt vesz az Elnökség, illetve az Ügyvezető Elnökség munkájában.

VIII. A HMDK megszűnése

48. cikkely

A HMDK megszűnik:

 • ha a Közgyűlés által önmagát feloszlatja,
 • ha a taglétszáma tartósan 10 fő alá esik,
 • ha jogerős rendelettel hatóságilag betiltják.

Megszűnése esetén anyagi javairól a hivatalban lévő Ügyvezető Elnökség dönt, a hatályos törvények szerint.

IX. Záró rendelkezések

51. cikkely

Ezen Alapszabály azonnal életbelép, amint azt a Közgyűlés elfogadta.
Hatályba lépésével az eddigi alapszabály érvényét veszti.

Pélmonostor, 2010. január 30-án

Elnökség

A HMDK elnöke:
Jankovics Róbert

 

A HMDK tiszteletbeli elnökök:
Jakab Sándor, Pasza Árpád

 

A HMDK ügyvezető elnöke:
Matijević Olivér

 

A HMDK alelnökei:
Andócsi János
Pálinkás Krisztián
Varga Gábor
Sipos Sándor

 

A HMDK titkára:
Prosszer-Horvatin Szanella

 

A HMDK ügyvezető elnökség tagjai:
Munk Erik
Kozár József
Dr. Szántó Tibor

 

A HMDK elnökségének tagjai:

Csapó Nándor (Eszék)
Cserepes Zoltán (Kórógy)
Dobi István (Dárda)
Farahó Zsolt (Kopács)
Hordósi Dániel (Csúza)
Hugyik Imre (Erdőd)
Jakumetović Rozália (Vukovár)
Kelemen Dezső (Szentlászló)
Kovács Ferenc (Pélmonostor)
Kovács Zoltán (Újbezdán)
Lapis János (Szentlászló)
Lőcsei József (Poreč)
Micheli Zsolt (Várdaróc)
Munk Erik (Laskó)
Sipos Zoltán (Sepse)
Sója Lajos (Hercegszöllős)
Szekeres Péter (Zágráb)
Szőlősi István (Újgrác)
Varga Gábor (Bellye)
Viola Éva (Fiume)
Zsivity István (Kiskőszeg)

 

A HMDK ellenőrző bizottságának tagjai:
Keresztes Árpád, elnök
Kelemen János, tag
Sipos Krisztina, tag

 

A HMDK panaszügyi bizottságának tagjai:
Bábli Mária, elnök
Szabó Julianna, tag
Dezső Igor, tag

Eléhetőség

A HMDK székhelye, telefonszáma, e-mail címe

HR-31327 Bilje/Bellye
Petőfi Sándor 78.
Tel:+385-31-275-134

Tel:+385-31-214-864
Fax: +385-31-275-133
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 Jakab Sándor

Jakab Sándor

elnök

Mobl.: 00-385-(0)91-675-2074

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jankovics Róbert

Jankovics Róbert

ügyvezető elnök

Mobl.: 00-385-(0)91-670-3027

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   
   
Pálinkás Krisztián

Pálinkás Krisztián

titkár

Mobl.: 00-385-(0)91-581-6469

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tisztújító közgyűlések

Az elmúlt hétvégén a HMDK több tagszervezete is tisztújító közgyűlést tartott. A HMDK kiskőszegi alapszervezetében az előző vezetésnek újabb négy évet szavaztak meg. A dályhegyi magyar kultúregyesület is a régi elnököt, Hugyik Imrét választotta ismét a szervezet élére, hasonlóan a csúzai kultúregyesülethez, ahol Kováts Zsuzsanna marad továbbra is az elnök. Tisztújítás volt viszont Újbezdánban, Elter Gyöngyi lett az elnök.

Kiskőszeg – A HMDK kiskőszegi alapszervezete eredményes négy évet könyvelhet el – hangzott el a pénteki tisztújító közgyűlésen a vezetőségi beszámolóban. Virág Tibor, a szervezet elnöke elmondta, hogy harmadik éve nem kapnak támogatást a zágrábi Kisebbségi Tanácstól, ennek ellenére évente több nagy sikerű rendezvényt is rendeznek, valamint folyamatosan újítják a székházukat, ennek tetemes részét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából valósíthatták meg. Elhangzott továbbá, hogy három éve működik a Kisasszonyok asszonytánccsoport, amely folyamatosan kapja a meghívást a hazai és külföldi fellépésekre.

A beszámolók után következett a tisztújítás, elnöknek a következő négy évre ismét Virág Tibort, alelnöknek Sipos Sándort választották.

Dályhegy – A dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület is az elmúlt hét végén tartott tisztújítást.  Ami az elnöki tisztséget illeti, továbbra is Hugyik Imrének szavaztak bizalmat, aki már több éve vezeti a szervezetet. Az alelnöki tisztségre Tóth Juliskát, míg titkárnak Kaján Máriát jelölték. A választás előtt Hugyik Imre és Kaján Mária tartottak beszámolót az egyesület és az egyesületen  belül működő csoportok munkájáról. Elmondták, tánccsoportjuk és tamburazenekaruk két korosztályban működik, valamint egy asszonykórusuk is van. Külön kiemeltek több jelentős tavalyi fellépést, legnagyobb sikerüknek a kultúrotthon felépítését tartják.

Csúza – A csúzai Jókai Mór Kultúregyesület szombati tisztújító közgyűlésén elhangzott, hogy három szekciót működtetnek: a Hajnalcsillag tánccsoportot, a Pódium irodalmi színpadot, valamint a Szivárvány rajzszakkört.  A csoportok rendszeresen tartanak próbát, illetve foglalkozásokat.

A beszámoló külön kiemeli, nehézséget okozott, hogy 2012-ben állami támogatás nélkül maradtak, majd tavaly is az előző évekhez képest jóval kevesebb anyagi támogatást kaptak. A hiányt igyekeztek pályázati forrásokból pótolni. A budapesti Bethlen Alapnál elnyert összegből fölújították a gyermektánccsoport viseletét.

A beszámolók, jelentések elfogadása után megtartották a tisztújítást, elnök újabb négy évre Kováts Zsuzsanna lesz, az alelnök Pinkert Ilonka.

Újbezdán – Szombaton tartották az Újbezdán Kultúregyesület tisztújító közgyűlésére. Az ülés kezdetén részletes beszámolót kaphattak az elmúlt évről a szervezet eddigi elnökétől, Ruzsity Piroskától. Elmondta, továbbra is tevékeny az egyesület kórusa, zenei csoportja és színjátszó csoportja. Nyolc rendezvényt szerveztek, valamint több horvátországi és magyarországi bemutatkozást. Köszönetet mondott a támogatásért, ami nélkül nem tudtak volna eredményesen működni, a Petlovaci járásnak, a HMDK-nak, a Kisebbségi Hivatalnak, valamint a Bethlen Gábor Alapnak. Az utóbbi támogatásából népdalörökségünk újabb dalcsokrát tanulták be elismert szakember vezetésével, valamint a kórus új viseletét is a budapesti támogatásból újították föl.

Megválasztották ezután az új vezetőséget: az elnök Elter Gyöngyi lett, az alelnök Nagy Róbert, a titkár pedig Horvát Ibolya. Az új vezetőség ismertette az idei év terveit, a legfontosabb a rendezvénysorozat a település 150. évfordulója tiszteletére.

 

 

 

Országszerte ünnepeltek magyar szervezeteink

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára minden évben méltóképpen emlékeznek magyar szervezeteink. Idén is Baranyától a tengermellékig kultúrműsorokat, összejöveteleket tartottak nemzeti ünnepünk alkalmából.

 Alkalmi műsorok Baranyától a fővárosig

 Alkalmi műsort rendezett az 1848–49-es tiszteletére a Vukovári Magyarok Egyesülete, szavalatok és énekek hangoztak el helybeli előadóktól.

– Március 15-ét idén először ünnepelhettünk székhelyünkön, a Magyar Házban, ami még meghittebbé tette számunkra ezt az eseményt – mondta Jakumetović Rozália, a szervezet elnöke.

A Vinkovci Magyar Kultúregyesület ünnepi megemlékezését a Zagrebački blok városrész helyi választmányának egyik termében tartották meg. Az alkalmi ünnepségen az egyesület kórusa a március 15-i eseményeket idéző versekkel és dalokkal lépett közönség elé. A rendezvényen jelen volt Nádudvary-Wagner Ekaterina, a városi magyar kisebbségi képviselő is.

Újbezdánban a helyi magyar kultúregyesület és a baranyaszentistváni járási Magyar Kisebbségi Önkormányzat tartott közös rendezvényt, március 16-án. A vasárnapi szentmisét követően a település központjában lévő turulmadaras emlékműnél gyűltek össze a helybeliek. A kultúregyesület kórusának énekekből és szavalatokból álló összeállítását hallgathatták meg.

Dályhegyen az Erdődi járás magyar nőegyletének kórusa, valamint a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület kétéves születésnapját ünneplő Cserebogár gyermektánccsoportja tették színesebbé a március 15-i kulturális műsort.

Újgrácon az ünnepség közgyűléssel kezdődött, majd az egyesület irodalmi csoportjának és tánccsoportjának alkalmi összeállítása következett. A rendezvényen részt vettek többek között a Gradinai járás képviselői, valamint azoknak az egyesületeknek a képviselői is jelen voltak, akikkel az elmúlt évek során jó kapcsolatot alakítottak ki.

 A tengermelléken is ünnepeltek

A HMDK Split-Dalmát megyei egyesülete is megemlékeztést tartott székhelyén.

Kollár Istvánnak, az egyesület elnökének köszöntője és ünnepi beszéde után a vendégek a forradalom és szabadságharc eszmét idéző verseket hallhatott, az egyesület Rozmaring népdalköre pedig katonanótákkal és csárdással készült erre a műsorban. Az esemény vendégelőadója a Kopácsi Alkalmi Zenekar volt

A rijekai magyarok idén ünnepelik fennállásuk 20. évfordulóját, amelyről szeretnének méltóképpen megemlékezni – hangzott el a március 15-i ünnepség előtt tartott közgyűlésen, ahol a további programjaikat is körvonalazták. Megemlékeztek elhunyt tagtársaikról: Mencigár Máriáról, Edelényi Istvánról és Pausics Eduardról. A közgyűlés után megemlékeztek az 1848–49- es eseményekről.

 

 

HMDK-székház avató és központi rendezvény Bellyén

Egy családi ünnep a mai, nemzetünk egyik családjának, a horvátországi magyarságnak az ünnepe – mondta vasárnap a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége bellyei székházának ünnepélyes átadásán Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

A HMDK országos szervezete a magyar kormány 40 millió forintos támogatásából vásárolta és újította föl a Bellye főutcáján álló kétszintes épületet. A saját tulajdonú székházban tavaly az év elején kezdődött meg az érdekvédelmi munka. Több irodahelyiséget is kialakítottak a házban, amelyet a szervezet keretein belül működő egyesületek használhatnak. Itt bonyolítják le a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyintézést, valamint konzuli fogadónapokat is tartanak benne.

Az épületet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége március 15-i központi rendezvénye keretében adták át hivatalosan.

A székházavató ünnepség vendégeit Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Répás Zsuzsannának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának.

Egy régóta várt és remélt alkalomból gyűltünk ma össze, egy kicsiny, de hűséges közösség, a horvátországi magyarság örömét megünnepelni. Egy nappal vagyunk március 15-e után, amely az összmagyarság egyik leginkább közös ünnepe. Közös örömünk ez a mai esemény is, egy régi álom beteljesülése, hogy megnyithatjuk a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a székházát” – mondta Répás Zsuzsanna.

A helyettes államtitkár beszédében azt is leszögezte, biztos benne, hogy ez a hely olyan lesz, amilyennek megálmodói eltervezték: a beszélgetések, a találkozások otthona. „Nem intézet, központ, vagy hivatal, hanem a mindennapi élet színtere, ahol természetes a jövés-menés, és ahol minden horvátországi magyar segítségre, ismerősre, barátra talál. Akár zene csendül fel, akár vers szólal meg falai között, akár közéleti tanácskozás vagy tájékoztatás veszi kezdetét, itt magyarok mindig hallani és érteni fogják egymás szavát” – szögezte le Répás Zsuzsanna.

Az épület jelentőségét méltatva Jakab Sándor, a HMDK elnöke is kijelentette: a horvátországi magyarság 22 év után, mivel megalakulása óta csak albérlő volt, most végre otthonra lelt. Megköszönte a magyar kormánynak, hogy segítette az érdekvédelmi szervezet eddigi munkáját, majd hozzátette: a most átadott HMDK-székház minden magyar otthona lesz.

Eszék-Baranya megye képviseletében Željko Kraljičak zsupánhelyettes szólt az egybegyűltekhez. Hangoztatta, fontos a ragaszkodás gyökereinkhez, hagyományaink ápolása, ehhez pedig szükségesek a kellő eszközök és a megfelelő feltételek. Kiemelte, hogy a megye és a magyar szervezet közötti együttműködést eddig is jó volt, és a továbbiakban is támogatják a HMDK munkáját, törekvéseit.

Željko Cickaj, a Bellyei járás elöljárója is a horvát-magyar együttműködés jó példájáról beszélt, kijelentette, örül annak, hogy a HMDK abban a járásban nyitotta meg székházát, ahol nagy számban élnek magyarok.

A beszédek után Répás Zsuzsanna és Jakab Sándor közösen vágták át a nemzetiszínű szalagot, és ezzel hivatalosan is átadták rendeltetésének a HMDK-székházat.

 

Koszorúzás és alkalmi műsor történelmünk egy mérföldköve előtt

A székházavató után tartották meg a HMDK március 15-i központi megemlékezését az 1848-as emlékhellyel büszkélkedő Csúzán. A református temetőben, Ács Gedeon sírjánál Varga György csúzai református lelkipásztor beszélt Kossuth tábori lelkészének életútjáról, majd sorra helyezték el koszorúikat a sírnál a horvátországi magyar szervezetek, a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága, a zágrábi magyar nagykövetség, az eszéki magyar főkonzulátus, a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs városa és Egerág település képviselői.

Nemzeti imádságunk eléneklése után visszaindultak a helyi kultúrotthonba, hogy az ottani Kossuth-dombormű előtt is leróják tiszteletüket.

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kezdete jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A koszorúzási ünnepséget követő alkalmi műsor is ennek a történelmi eseménynek a szellemét kívánta megidézni.

A kultúrműsor elején, himnuszok elhangzása után elsőként dr. Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet ismertette Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét „Ez a nap a magyarok napja. A magyar nemzet 1848. március 15-én kinyilvánította összetartozását, kinyilvánította, hogy a saját útján akar járni, irányítani akarja a saját életét és szabadságot akar, hogy maga dönthessen saját ügyeiben. Ma már van saját nemzeti alaptörvényünk, van saját nemzeti gazdaságpolitikánk, amely révén a magunk lábán állunk, egyesítjük a világban szétszórt nemzetünket és vannak saját erőből megvalósított eredményeink, amelyeket senki sem kérdőjelez meg. Az előttünk álló április 6-i parlamenti választás történelmi lehetőség mindannyiunk számára, beléphetünk a magyar nemzet új korszakába, amelyet az elmúlt évek erőfeszítéseivel teremtettünk meg. A most létrejövő Országgyűlés hivatalosan is nemzeti parlament lesz, a magyar nemzet egészét fogja képviselni” – állt többi között a levélben.

A ’48-as események üzenetével vont párhuzamot beszédében Jakab Sándor, a HMDK elnöke is.

A rendezvény díszvendége, Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédében az a drávaszögi és szlavóniai ’48-as hősök erényeit ecsetelte kiemelve:

Merítsen ma erőt minden március 15-ét együtt ünneplő Kárpát-medencei magyar, hogy magunk is helytálljunk szülőföldünk megtartása és felvirágoztatása terén. Védjük meg anyanyelvünket, magyar közösségeinket, magyar intézményeinket! Tanulják a drávaszögi és szlavóniai magyar gyermekek magyar iskolában Petőfi és Vörösmarty verseit! Mert kötelez a hősöknek az ősi földért és az utódok szabadságáért kiontott vére!

De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul felszólalásában gratulált a szervezőknek, minden magyar egyesületnek, amiért megőrizték a múlt kincseit, ápolják és továbbviszik a magyar kultúrát.

Közel negyven éve ápolja a magyar népi éneket és egyházi éneket az Alfalusi Vegyes Kar és  minden évben alkalmi dalcsokorral készül március idusára. Egy március 15-i összeállítást hallhattunk az Újbezdán Kultúregyesület kórusától és zenekarától is. A csúzai Pódium Irodalmi Színpad tagjai is bemutatkoztak: Dobó Lilla és Sipos Tobiász verssel, Rómer Edina, Fica Kornélia és Jaksity Anasztázia pedig énekükkel tették ünnepélyesebbé a műsort. A laskói Vajda Márk katonadalokat idézett meg. A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület néptánccsoportja ezúttal is remekelt, és az utánpótlás, a Hajnalcsillag gyermektánccsoport is színpadra lépett.

A székházavatót és a központi március 15-i műsort megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Bokor Béla, a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke, valamint Decsi István és Haffner Tamás Pécs város képviseletében.

Feliratkozás az RSS csatornára